شمارة بیست و نهم فصلنامة نقد ادبی

شمارة  بیست و نهم  فصلنامة نقد ادبی با هفت مقاله از پژوهشگران حوزة نقد ادبی، ادبیات فارسی و انگلیسی ویژة بهار 1394 منتشرشد. مقالات این شماره عبارتاند از:

 

جمهوری ادبیات جهان، ترجمه و استعمار / امید آزادی بوگر

                       

جهان‌های اثرگذار در تکوین اثر هنری: تاریخ جامعه، تاریخ هنر، تاریخ هنرمند / سعید احمدی علیایی و فتانه محمودی

                      

نقد ادبی: از تأویل اثر تا تحلیل متن / حسین صافی پیرلوجه

                       

عرفان سوررئالیزه: خوانشِ سکولار سنت عرفانی در شعر ادونیس (تحلیل بینامتنی شعر «تحولات عاشق») /  ادریس امینی.

دلایل انزوای عارف قزوینی براساس مناسبات او با معاصرانشان / سعید پورعظیمی

                 

کاربرد استعارۀ دستوری گذرایی در مقایسۀ سبک دو رمان (تحلیل تطبیقی سبکِ مدیر مدرسه و اسرار گنج درۀ جني) / حسین رضویان و وجیهه احسانی

                      

نقد جامعه‌شناختی سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی زنان در رمان دل فولاد اثر منیرو روانی‌پور براساس نظریة انواع سرمایة پیر بوردیو / صدف گلمرادی

تاریخ انتشار : دوشنبه 4 آبان 1394
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به انجمن علمی نقد ادبی ایران می باشد .
طراحی سایت